Regulamin

Regulamin

Rozdział I: Opis wyścigu i cel wyścigu

§1

"WaypointRace 2011" jest otwartym, amatorskim wyścigiem rowerowym na orientację.

§2

Celem "WaypointRace 2011" jest:

 1. Promowanie kolarstwa i turystyki rowerowej;
 2. Ukazywanie piękna regionu, walorów turystyczno-krajoznawczych, zabytków kultury i pomników przyrody
 3. Propagowanie aktywnego trybu życia, wypoczynku i rekreacji przyjaznych naturze i człowiekowi;
 4. Kultywowanie wartości sportowych i koleżeńskich oraz idei szlachetnego współzawodnictwa w duchu wzajemnego szacunku i życzliwości.

Rozdział II: Organizator oraz miejsce i data imprezy

§3

Organizatorem wyścigu jest firma ENO, mająca swoją siedzibę w Pruszkowie przy ul. Przemysłowej 21, wspólnie z inicjatywami społecznymi WaypointGame oraz Alleypiast.

§4

Wyścig odbywa się w dniu 28.05.2011 roku w Pruszkowie, w godz. 10:00-16:30. Start wyścigu oraz Biuro Zawodów zlokalizowane są na terenie toru kolarskiego BGŻ Arena, ul. Andrzeja 1 w Pruszkowie.

Rozdział III: Warunki uczestnictwa

§5

 1. Uczestnikiem WaypointRace może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
  • prawidłowo wypełni i zatwierdzi elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.waypointrace.pl albo
  • dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu wyścigu tj. w dniu 28.05.2011 przed rozpoczęciem wyścigu. W tym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyn
 2. oraz przedstawi Organizatorowi własnoręcznie podpisane Oświadczenie o następującej treści:
  "Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Poprzez akceptację niniejszej deklaracji zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Potwierdzam, że przyjąłem do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjąłem do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu wyścigu na orientację "WaypointRace 2011". Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w "WaypointRace 2011" (w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu). Zgadzam się na wykorzystanie przez prasę, radio i telewizję zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z moją osobą, a także wyników z moimi danymi osobowymi. Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu "WaypointRace 2011" i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)."

§6

Formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.waypointrace.pl będzie dostępny od 09.05.2011 do 26.05.2011. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji internetowej.

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości miejsc na liście startowej. Wprowadzenie ograniczenia może być dokonane w dowolnym czasie i będzie poprzedzone komunikatem na stronie www.waypointrace.pl.

§8

Pomimo ograniczenia listy startowej Organizator ma prawo do jej zwiększenia o osoby przez niego wybrane.

§9

Prawo do startu w "WaypointRace 2011" mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

§10

Warunkiem udziału w imprezie jest złożenie czytelnego podpisu na przekazanej Karcie Zgłoszeniowej przed startem w "WaypointRace 2011" oraz Oświadczeniem, o którym mowa w §5 ust b.

§11

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

§12

Potwierdzeniem udziału w "WaypointRace 2011" jest spełnienie warunków uczestnictwa oraz start w wyścigu.

Rozdział IV: Opłaty rejestracyjne

§13

Organizator nie pobiera opłat za udział w wyścigu.

§14

Od zawodników, z wyłączeniem zawodników startujących w kategorii FAMILY, pobierana będzie kaucja za wypożyczenie elektronicznej karty startowej w wysokości 50 zł. Kaucja będzie zwracana zawodnikowi na mecie przy zwrocie elektronicznej karty startowej.

§15

Organizator zastrzega, że nie gwarantuje wszystkich świadczeń i materiałów wyścigowych dla osób zarejestrowanych w dniu wyścigu.

Rozdział V: Program imprezy

§16

Wyścig "WaypointRace 2011" odbędzie się zgodnie z następującym ramowym programem:

Piątek, 27.05.2011:

 1. godz. 18:00 - 21.00 zapisy w Biurze Zawodów

Sobota, 28.05.2011:

 1. godz. 8.00 - 9.30 zapisy w Biurze Zawodów
 2. godz. 9:40 - start honorowy i przejazd na miejsce startu ostrego
 3. godz. 10:00 Start ostry
 4. godz. 17:00 - zamknięcie trasy
 5. godz. 17:15 - dekoracja

§17

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu wyścigu. Wyścig odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Rozdział VI: Zasady klasyfikacji i potwierdzania Punktów Kontrolnych (Waypointów)

§18

Uczestnicy wyścigu "WaypointRace 2011" mogą ukończyć wyścig w jednej z następujących kategorii:

 1. PRO - kategoria indywidualna
 2. FAN - kategoria indywidualna
 3. FAMILY - kategoria zespołowa

§19

Uczestnicy startujący w kategorii FAMILY zobowiązani są do poinformowania o tym Organizatora przy dokonywaniu rejestracji. Pozostali zawodnicy nie deklarują swojej kategorii startowej, a przypisania zawodnika do kategorii FAN albo PRO dokonuje Organizator po zakończeniu zawodów, na podstawie zaliczonej przez niego liczby Punktów Kontrolnych (Waypointów).

§20

W ramach kategorii PRO i FAN prowadzi się klasyfikację zawodników. Dla kategorii zespołowej - FAMILY nie prowadzi się klasyfikacji.

§21

Klasyfikacja w kategoriach PRO i FAN prowadzona jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Nie prowadzi się klasyfikacji w grupach wiekowych.

§22

Zadaniem uczestników startujących w zawodach, za wyjątkiem uczestników startujących w kategorii FAMILY, jest indywidualne zaliczenie 13 Punktów Kontrolnych (Waypointów) w limicie czasowym wynoszącym 6,5 godziny, przy czym:

 1. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w kategorii PRO pod warunkiem indywidualnego zaliczenia co najmniej 7 Punktów Kontrolnych (Waypointów) w zadanym limicie czasowym.
 2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w kategorii FAN pod warunkiem indywidualnego zaliczenia mniej niż 7 Punktów Kontrolnych (Waypointów) w zadanym limicie czasowym.

§23

Zadaniem uczestników startujących w kategorii FAMILY jest drużynowe zaliczenie 3 Punktów kontrolnych (Waypointów) w limicie czasowym wynoszącym 3 godziny. Drużyna musi posiadać nazwę oraz składać się co najmniej z dwóch zawodników, przy czym wiek co najmniej jednego z zawodników musi być niższy niż 16 lat.

§24

Start oraz zamknięcie trasy we wszystkich kategoriach odbywa się jednocześnie.

§25

Wydawanie map na starcie następuje 5 minut przed godziną startu. Organizatorzy dostarczają mapę turystyczną (skala 1:75000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (Waypointami). Rodzaj map udostępnianych zawodnikom może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje najpóźniej przed startem.

§26

Uczestnicy mogą zaliczać Punkty Kontrolne (Waypointy) w kolejności dowolnej.

§27

Każdy Punkt Kontrolny (Waypoint) oznaczony jest na mapie dostarczonej przez Organizatora.

§28

Organizator dopuszcza wprowadzenie Punktów Kontrolnych (Waypointów) bonusowych o czym uczestnik zostanie poinformowany przed starem.

§29

Zdobycie Punktu Kontrolnego (Waypointu) bonusowego powoduje uzyskanie bonifikaty czasowej odejmowanej od czasu końcowego zawodnika na mecie.

§30

Zdobyte Punkty Kontrolne (Waypointy) bonusowe nie są wliczane do sumy zdobytych Punktów Kontrolnych (Waypointów).

§31

W terenie Punkt Kontrolny (Waypoint) oznaczony jest lampionem sportowym. Każdy Punkt Kontrolny (Waypoint) posiada stojak z przytwierdzoną stacją Sportident do elektronicznego potwierdzania pobytu.

§32

Dla wszystkich zawodników, za wyjątkiem zawodników startujących w kategorii FAMILY, stosowany będzie wyłącznie elektroniczny pomiar czasu oraz potwierdzenia zaliczenia Punktu Kontrolnego (Waypointa). W Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem zawodów, pobierana będzie kaucja za wypożyczenie elektronicznej karty startowej w wysokości 50 zł. Kaucja będzie zwracana zawodnikowi na mecie przy zwrocie elektronicznej karty startowej.

§33

Warunkiem potwierdzenia obecności uczestnika na Punkcie Kontrolnym (Waypointcie) w przypadku elektronicznego pomiaru czasu jest właściwe potwierdzenie punktu za pomocą karty Sportident. Zasady właściwego potwierdzania punktu za pomocą karty Sportident zostaną zademonstrowane podczas rozpoczęcia imprezy, przed rozdaniem map.

§34

Sposób potwierdzenia obecności uczestnika na Punkcie Kontrolnym (Waypointcie) dla zawodników kategorii FAMILY zostanie przedstawiony przed startem wyścigu.

§35

Na trasie "WaypointRace 2011" obecni są sędziowie.

§36

W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika lub drużyny wyrażonego w punktach odejmuje się 1/4 punktu. Zawodnicy powinni przybyć na metę nie później niż 7 godzin od startu. W przypadku przybycia na metę po tym czasie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Bonifikaty czasowe zdobyte poprzez potwierdzenie obecności na Punkcie Kontrolnym (Waypointcie) bonusowym nie są odejmowane od czasu zawodnika w przypadku przekroczenia przez niego limitu czasu.

§37

O klasyfikacji uczestnika decyduje suma zdobytych Punktów Kontrolnych (Waypointów) pomniejszona o sumę punktów karnych za opóźnienie. W przypadku uczestników, którzy zdobyli tą samą liczbę punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje liczba znalezionych i potwierdzonych Punktów Kontrolnych (Waypointów). W przypadku uczestników o takiej samej sumie punktów oraz takiej samie liczbie odwiedzonych i potwierdzonych Punktów Kontrolnych (Waypointów), o miejscu w klasyfikacji decyduje czas przybycia na metę pomniejszony o uzyskane bonifikaty czasowe.

§38

Klasyfikacja PRO wliczana jest do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (http://maratony.home.pl/ppm/) zgodnie Regulaminem Pucharu.

Rozdział VII: Zasady bezpieczeństwa i zachowania uczestników na trasie

§39

Uczestnik wyścigu zobowiązany jest posiadać przy sobie dostarczane przez Organizatora: Kartę startową oraz numer startowy. Numer startowy powinien być umieszczony przez uczestnika "WaypointRace 2011" na rowerze w widocznym miejscu z przodu kierownicy. W zawodach można startować jedynie na rowerach w dobrym stanie technicznym, zgodnych z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

§40

Każdy zawodnik musi być wyposażony w sztywny kask rowerowy.

§41

Zawodnik kategorii PRO lub FAN oraz drużyna startująca w kategorii FAMILY zobowiązani są do posiadania przy sobie włączonego telefonu komórkowego z aktywnym numerem podanym podczas rejestracji. Aktualizację numeru zawodnik zgłasza podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Wyścigu.

§42

Uczestnicy w trakcie wyścigu mają prawo jechać na rowerze lub w szczególnych przypadkach iść prowadząc rower. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji za wyjątkiem roweru oraz z pomocy osób trzecich. Uczestnicy nie mogą pokonywać trasy wyścigu bez roweru.

§43

Protesty można składać wyłącznie w formie elektronicznej 3 dni od momentu ogłoszenia wyników wstępnych na adres @. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa "WaypointRace 2011".

§44

Organizator nie zapewnia transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania wyścigu.

§45

Uczestników obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§46

Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnik musi przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

§47

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych uczestników imprezy. Uczestnicy wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób mogący w jakikolwiek sposób podważyć dobre imię "WaypointRace 2011" oraz jego uczestników.

§48

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Uczestnik wyścigu musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku lub drogi, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od zakrętu.

§49

Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do szczególnego poszanowania przyrody. Zaśmiecanie środowiska naturalnego będzie karane dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Rozdział VIII: Przepisy końcowe

§50

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

§51

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. Złamanie przez uczestnika postanowień Regulaminu może być ukarane dyskwalifikacją.

§52

Uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie oraz ich bezpośrednie i pośrednie skutki.

§53

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na wyścig i powrotu z niego.

§54

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione.

§55

Uczestnik wypełniając i podpisując Oświadczenie, o którym mowa w §5 punkt b akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Wystartowało

495
Zawodniczek i Zawodników
Zobacz wyniki

Facebook

Puchar Polski

Wyścig w kategorii PRO wchodzi w skład:
Puchar Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację
Powered by ENo